Konkurs za izbor u nastavna i saradnička zvanja

Na osnovu Odluke Senata broj: 55/2017 Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla raspisuje:
 
KONKURS
za izbor u nastavna i saradnička zvanja
                                                                                     
Izbor kandidata vršit će se za sljedeće naučne oblasti:

Uža naučna oblast

Predavač/profesor visoke škole

Asistent

Informatika

3 izvršioca

3 izvršioca

Računarstvo

3 izvršioca

3 izvršioca

Uža naučna oblast/predmet

Predavač

Asistent

Tržišne komunikacije

  3 izvršioca

3 izvršioca

Bankarstvo, osiguranje i finansije

3 izvršioca

3 izvršioca

Multimedijske komunikacije

3 izvršioca

3 izvršiloca

Matematika

-

2 izvršioca

 
Uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi utvrđeni su članom 79. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK" broj 7/16, 10/16 i 5/17).
 
Uz prijavu na Konkurs za izbor kandidati prilažu: biografiju, ovjerenu fotokopiju diplome studija u četeverogo-dišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova, ovjerenu fotokopiju diplome postidiplomskog ili II ciklusa studija (za predavača visoke škole), ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka (za profesora visoke škole), uvjerenje o ostvarenoj prosječnoj ocjeni u toku dodiplomskog studija (za asistente obavezno), ovjerenu kopiju Odluke o izboru u nastavničko ili saradničko zvanje na drugoj visokoškolskoj ustanovi (ukoliko ju posjeduju), spisak objavljenih radova (ukoliko ih posjeduju) i kopije objavljenih radova (dostaviti kopije prve stranice publikacije u kojoj je rad objavljen i sam rad).
 
Ukoliko se na konkurs za izbor u nastavna zvanja javi veći broj kandidata u odnosu na traženi broj, bit će organizovan intervju na osnovu kojeg će kandidati biti rangirani.

Kriterij kod izbora asistenata je prosječna ocjena u toku I ciklusa studija (240 ECTS bodova).
 
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili putem preporučene pošte na adresu:
Visoka škola „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla ul. Kulina bana br. 2. 75 000 Tuzla.
 
Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje