Novosti

INTERNI KONKURS

Interni konkurs za izbor u nastavno zvanje

04.07.2019 12:20
Slika
 
Na osnovu Odluke Senata broj: 71/2019  Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla raspisuje Interni KONKURS za izbor u nastavno zvanje, za naučnu oblast: Informatika.

 

 

Interni KONKURS
za izbor u nastavno zvanje

                                                                                     

Izbor kandidata vršit će se za sljedeće uže naučne oblasti:

Uža naučna oblast

Profesor visoke škole

Informatika

1 izvršilac

 

Uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi utvrđeni su članom 79. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK" broj 7/16, 10/16 i 5/17 i 15/17).

Uz prijavu na Konkurs za izbor kandidati prilažu: biografiju, ovjerenu fotokopiju diplome studija u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova, ovjerenu fotokopiju diplome III ciklusa studija, kopiju Odluke o izboru u nastavničko zvanje na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla, spisak objavljenih radova i kopije objavljenih radova (dostaviti kopije prve stranice publikacije u kojoj je rad objavljen i sam rad).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili putem preporučene pošte na adresu: 
Visoka škola „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla ul. Kulina bana br. 2. 75 000 Tuzla.

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

 

0 0