Na osnovu Odluke Senata broj: 69/2017 Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla raspisuje:

INTERNI KONKURS
za izbor u nastavna  zvanja

                                                                                     

Izbor kandidata vršit će se za sljedeće naučne oblasti:

Uža naučna oblast

Predavač visoke škole

Računovodstvo i revizija

  2 izvršioca

Menadžment i biznis

 2 izvršioca

Tržišne komunikacije

 2 izvršioca

 
Uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi utvrđeni su članom 79. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK" broj 7/16, 10/16 i 5/17).

Uz prijavu na Konkurs za izbor kandidati prilažu: biografiju, ovjerenu fotokopiju diplome studija u četeverogo-dišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova, ovjerenu fotokopiju diplome postidiplomskog ili II ciklusa studija, kopiju Odluke o izboru u saradničko zvanje na Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla, spisak objavljenih radova (ukoliko ih posjeduju) i kopije objavljenih radova (dostaviti kopije prve stranice publikacije u kojoj je rad objavljen i sam rad).

Ukoliko se na konkurs za izbor u nastavna zvanja javi veći broj kandidata u odnosu na traženi broj, bit će organizovan intervju na osnovu kojeg će kandidati biti rangirani.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili putem preporučene pošte na adresu: 
Visoka škola „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla ul. Kulina bana br. 2. 75 000 Tuzla.

Konkurs ostaje otvoren 5 dana od dana objavljivanja.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje