Konkurs za upis studenata u akademsku 2018./2019. godinu - DRUGI UPISNI ROK

Slika
Na osnovu člana 95 i člana 98 Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK", broj 7/16, 10/16, 5/17 i 15/17) i člana 45. Statuta, Senat Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla raspisuje:
 
K O N K U R S
za upis studenata na studijske programe na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla u akademskoj 2018/19 godini (drugi rok)
 
Član 1.
Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla u akademskoj 2018/19  godini vrši upis studenata na drugom upisnom roku na studijske programe:
  • Informacione tehnologije (180 ECTS)
  • Tržišne komunikacije (180 ECTS)
  • Savremeno poslovanje i informatički menadžment (180 ECTS)
  • Informatika i računarstvo (240 ECTS)
  • Računovodstvo i finansije (240 ECTS)

Član 2.
Pravo učešća na Konkursu imaju državljani BiH sa završenom četverogodišnjom srednjom školom, kao i strani državljani i lica bez državljanstva, koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Član 3.
Na Visoku školu za savremeno poslovanje,  informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla u prvu godinu I ciklusa studija, na drugom upisnom roku, prvi puta će se upisati sljedeći broj studenata:
 

Studijski program

Redovni studenti

Vanredni studenti/učenje na daljinu

Informacione tehnologije

21

22

Tržišne komunikacije

16

15

Savremeno poslovanje i informatički menadžment

25

24

Informatika i računarstvo

23

18

Računovodstvo i finansije

30

19

 
Član 4.
Podnošenje prijava vršit će se od 15.08.2018. do 14.09.2018. godine.
Prijemni ispit će se održati 17.09.2018. godine u prostorijama Visoke škole sa početkom u 16:00 sati.
Rang lista kandidata se objavljuje 18.09.2018. godine.
Upis primljenih kandidata obavit će se od 24.09.2018. do 28.09.2018. godine

Član 5.
Uslov za upis je završena četvorogodišnja srednja škola. Za prijavu na konkurs je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:
-          diplomu o završenoj srednjoj školi
-          svjedočanstvo za sve razrede iz srednje škole
-          izvod iz matične knjige rođenih
-          ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte/kopija pasoša za strane državljane
-          prijavni obrazac (koji se može skinuti sa web stranice: (www.ipi-akademija.ba) 
 
Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema:
-          opštem uspjehu postignutom u srednjoj školi (uspjeh u svim razredima)
-          rezultatu na prijemnom ispitu.
 
Kandidati koji su srednju školu završili u inostranstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju.

                                                                                           Član 6.
Prijavu na konkurs na propisanom obrascu, sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidati su dužni podnijeti u utvrđenom roku, lično ili preporučeno putem pošte Studentskoj službi Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” ul. Kulina bana 2. 75 000 Tuzla.

Za bliža obavještenja kandidati se mogu obratiti Studentskoj službi Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla +387 35 258 454, te putem e-maila  info@ipi-akademija.ba.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Kulina bana br. 2
Tuzla, 75000, BiH
+387 35 258 454
+387 62 062 657


Mapa

Svečano otvaranje