Novosti

Odluka o načinu realizacije nastave u akademskoj 2020./2021. godini

 

01.10.2020 11:58
Slika
 

Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 i 09/20), Statuta Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i trzišne komunikacije "Internacionalna poslovno-informaciona akademija" Tuzla (u daljem tekstu: IPI Akademije) i Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-33-5165/20 od 16.09.2020. godine, Senat privatne visokoškolske ustanove Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije "Internacionalna poslovno-informaciona akademija" Tuzla, donosi:


ODLUKU
o načinu organizacije nastavnih aktivnosti na IPI Akademiji u akademskoj 2020/21. godini

I
Donosi se Odluka o načinu realizacije nastavnih aktivnosti na IPI Akademiji u akademskoj 2020/21. godini shodno Naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-33-5165/20 od 16.09.2020. godine.


II
Redovna nastava će se u akademskoj 2020/21. godini odvijati u skladu sa Kalendarom organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2020/21. godine i bit će organizovana kombinovanim putem (online i in class).
Online nastava će se odvijati korištenjem platforme Google Suite for Education i Moodle platforme, e-maila kao i svih drugih kanala elektronske komunikacije.


III
Predavanja iz obaveznih i izbornih predmeta će se, u pravilu, održavati online osim u slučaju da je broj studenata koji slušaju predavanja iz određenog predmeta manji od 30, te će se u tom slučaju nastava održavati in class, ukoliko to bude dozvoljavala epidemiološka situacija, uz poštivanje svih propisanih higijensko – epidemioloških preporuka nadležnih organa.

Laboratorijske vježbe iz svih predmeta kod kojih je nastavnim planom i programom predviđeno održavanje ove vrste vježbi će se održavati in class, na način da se osigura ispunjenje higijensko – epidemioloških preporuka i naredbi nadležnih organa. Auditorne vježbe će se, u pravilu, održavati kombinovano (online i in class), u skladu sa potrebama studenata i zahtjevima nastavnog predmeta, kako bi se osigurala realizacija ishoda i ciljeva učenja predviđenih syllabusom nastavnog predmeta, a uz poštivanje poštivanje svih propisanih higijensko – epidemioloških preporuka nadležnih organa.

U rasporedu nastave će biti tačno naznačeno na koji način se održavaju predavanja i vježbe iz svakog nastavnog predmeta.

Sedmične konsultacije će se, u pravilu, održavati u trajanju od 5 školskih časova online putem Moodle i Google Suite for Education platforme e-maila kao i svih drugih kanala elektronske komunikacije, prema utvrđenom rasporedu održavanja konsultacija.

Parcijalni ispiti i ostale predispitne obaveze, završna provjera znanja kao i ispiti u završnim i popravnim ispitnim rokovima, odvijat će se online ili in class, zavisno od epidemiološke situacije i preporuka i naredbi nadležnih organa.

Odbrana završnih radova u akademskoj 2020/21. godini će se odvijati na način da se isti održavaju u najvećoj dostupnoj prostoriji, uz prisustvo maksimalno 10 (deset) osoba, uključujući kandidata, članove Komisije i zapisničara, uz poštivanje ostalih preporuka i naredbi nadležnih organa.
Obavezna stručna praksa će se odvijati online ili u prostorijama privrednih subjekata kod kojih se obavlja stručna praksa, u skladu sa epidemiološkom situacijom i preporukama i naredbama nadležnih organa.


IV
Radi izbjegavanja gužve i poštivanja propisanih mjera zaštite, studenti IPI Akademije pojedinačna prava po osnovu statusa studenta mogu ostvarivati uz prethodnu najavu studentskoj službi, putem e-mail adrese studentske službe.


V
Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla će nastaviti sa praćenjem epidemiološke situacije i preporuka i naredbi nadležnih institucija i postupat će u skladu sa istim.


VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tuzla 30.09.2020. godine0 0