Novosti

Interni konkurs za izbor u nastavničko zvanje

 

13.09.2021 12:55
Slika
 

Na osnovu Odluke Senata broj: 143/2021 od 09.09.2021. godine, Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla raspisuje:

Interni KONKURS

za izbor u nastavno zvanje

                                                                                     

Izbor kandidata vršit će se za sljedeće naučne oblasti:

Nastavni predmet

Predavač visoke škole

Poslovno pravo i porezi

1 izvršilac

 

Uslovi za izbor u nastavno zvanje na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi utvrđeni su članom 79. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK" broj 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 i 09/20).

Uz prijavu na Konkurs za izbor kandidati prilažu: biografiju, ovjerenu fotokopiju diplome studija u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova, ovjerenu fotokopiju diplome postidiplomskog ili II ciklusa studija, kopiju Odluke o izboru u nastavno zvanje na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla, kopiju Ugovora o radu ili Ugovora o angažovanju u nastavi, spisak objavljenih radova (ukoliko ih posjeduju) i kopije objavljenih radova (dostaviti kopije prve stranice publikacije u kojoj je rad objavljen i sam rad).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili putem preporučene pošte na adresu:  Visoka škola „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla, ul. Kulina bana br. 2., 75 000 Tuzla.

 

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

0 0