Novosti

Interni konkurs za izbor u nastavno zvanje

 

10.01.2024 09:02
Slika
 

Na osnovu Odluke Senata broj: 04/2024  Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla raspisuje:

Interni KONKURS

za izbor u nastavno zvanje

                                                                                     

Izbor kandidata vršit će se za sljedeće uže naučne oblasti/nastavni predmet:

Nastavni predmet

Predavač visoke škole

Poslovo pravo i porezi

1 izvršilac

 Uslovi za izbor u nastavna zvanja na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi utvrđeni su članom 82. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine TK”, broj: 21/21, 5/22, 11/22 i 16/22).

Uz prijavu na Konkurs za izbor kandidati prilažu: biografiju, ovjerenu fotokopiju diplome studija u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova, ovjerenu fotokopiju diplome postidiplomskog ili II ciklusa studija, kopiju Odluke o izboru u nastavno zvanje na Visokoj školi  za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla, spisak objavljenih radova (ukoliko ih posjeduju) i kopije objavljenih radova (dostaviti kopije prve stranice publikacije u kojoj je rad objavljen i sam rad).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili putem preporučene pošte na adresu:  Visoka škola „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla, ul. Kulina bana br. 2., 75 000 Tuzla.

 Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja..

0 0