Novosti

Konkurs za izbor člana Upravnog odbora

 

06.01.2023 16:30
Slika
 

Na osnovu člana 48.  Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona TK („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19, 09/20, 17/21, 21/21, 22/21, 5/22 i 11/22) i Statuta Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i trzišne komunikacije "Internacionalna poslovno-informaciona akademija" Tuzla, Senat privatne visokoškolske ustanove Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije "Internacionalna poslovno-informaciona akademija" Tuzla raspisuje:

 

 

K O N K U R S

 

za izbor člana Upravnog odbora Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla – predstavnika Senata

I - Uslovi za izbor:

  • Za člana Upravnog odbora Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla kojeg imenuje Senat, može se imenovati kandidat koji ispunjava sljedeće uslove:
  1. da posjeduje najmanje VII stepen stručne spreme (240 ECTS)
  2. da posjeduje važeći izbor u nastavno zvanje na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla

II – Prijava

Kandidati treba da podnesu pismenu prijavu na konkurs za člana Upravnog odbora Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „internacionalna poslovno – informaciona akademija“ Tuzla – predstavnika Senata.

Uz prijavu, kandidati su obavezni dostaviti:

  1. biografiju
  2. diplomu o završenom studiju (original ili ovjerenu kopiju)
  3. rodni list (kopija)
  4. rješenje o izboru (kopija)

Prijave sa potrebno dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučeno poštom na adresu:

PVU IPI Akademija
Kulina bana 2
75 000 Tuzla

Naznaka: „Prijava na Konkurs za izbor članova Upravnog odbora – predstavnika Senata“.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranici.

0 0