Novosti

Konkurs za izbor u nastavna i saradnička zvanja

 

13.09.2021 12:57
Slika
 

Na osnovu Odluke Senata broj: 142/2021 od 09.09.2021. godine, Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla raspisuje:

 

KONKURS

za izbor u nastavna i saradnička zvanja

                                                                                     

Izbor kandidata vršit će se za sljedeće uže naučne oblasti/nastavni predmet:

 

Uža naučna oblast

Predavač visoke škole

Asistent

Menadžment i biznis

3 izvršioca

-

Informatika

-

3 izvršioca

Računarstvo

-

3 izvršioca

Tržišne komunikacije

-

3 izvršioca

 

Uslovi za izbor u nastavno i saradničko zvanje na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi utvrđeni su članom 79 Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK" broj 7/16, 10/16, 5/17, 15/17, 15/19 i 09/20).

Uz prijavu na Konkurs za izbor kandidati prilažu: biografiju, ovjerenu fotokopiju diplome studija u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova (za sva nastavna zvanja), ovjerenu fotokopiju diplome II ciklusa studija (za predavača visoke škole), ovjerenu fotokopiju uvjerenja o ostvarenoj prosječnoj ocjeni u toku dodiplomskog studija (za asistenta), ovjerenu fotokopiju Odluke o izboru u nastavno ili saradničko zvanje na drugoj visokoškolskoj ustanovi (ukoliko je posjeduju), spisak objavljenih radova (ukoliko ih posjeduju) i kopije objavljenih radova (dostaviti kopije prve stranice publikacije u kojoj je rad objavljen i sam rad).

Kandidat može dostaviti ovjerenu kopiju Uvjerenja o završenom ciklusu studija samo ukoliko visokoškolska ustanova nije izdala diplomu.

Ukoliko se na konkurs za izbor u nastavno zvanje „predavač visoke škole“ javi veći broj kandidata u odnosu na traženi broj, rangiranje kandidata će biti izvršeno po sljedećem kriteriju: 1) broj naučnih i stručnih radova objavljenih u stranim časopisima, 2) broj naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim časopisima, 3) broj naučnih i stručnih radova međunarodnim konferencijama, 4) broj naučnih i stručnih radova na domaćim konferencijama. Rangiranje kandidata za izbor u saradničko zvanje „asistent“ bit će izvršeno na osnovu ostvarene prosječne ocjene u toku dodiplomskog studija.

            Izabrani kandidat koji prije izbora u nastavno zvanje „predavač visoke škole“ nema iskustvo u nastavnom radu u visokoškolskoj ustanovi, dužan je, u skladu sa članom 77 i 79 Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, održati pristupno predavanje iz uže naučne oblasti za koji je konkurisao.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili putem preporučene pošte na adresu: Visoka škola „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla, ul. Kulina bana br. 2. 75 000 Tuzla.

            Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja .

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

0 0