Novosti

Konkurs za izbor u saradnička zvanja

 

01.10.2022 08:00
Slika
 

Na osnovu Odluke Senata broj: 185/2022 od 30.09.2022. godine, Visoka škola za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije “Internacionalna poslovno-informaciona akademija” Tuzla raspisuje:

 

KONKURS

za izbor u saradnička zvanja

                                                                                     

Izbor kandidata vršit će se za sljedeće uže naučne oblasti:

Uža naučna oblast

Asistent

Menadžment i biznis

5 izvršioca

Računovodstvo i revizija

5 izvršioca

Bankarstvo, osiguranje i finansije

5 izvršioca

Multimedijske komunikacije

5 izvršioca

Informatika

5 izvršioca

Računarstvo

5 izvršioca

Tržišne komunikacije

5 izvršioca

 

Uslovi za izbor saradničko  zvanje na visokoj školi kao visokoškolskoj ustanovi utvrđeni su članom 82 Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine TK" broj br. 21/2021,, 22/2021).

Uz prijavu na Konkurs za izbor kandidati prilažu: biografiju, ovjerenu fotokopiju diplome  studija koji odgovara datoj naučnoj oblasti ili području za koje se konkuriše u četverogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova, original ili ovjerenu fotokopija uvjerenja o ostvarenoj prosječnoj ocjeni u toku dodiplomskog studija.

Rangiranje kandidata za izbor u saradničko zvanje „asistent“ bit će izvršeno na osnovu ostvarene prosječne ocjene u toku dodiplomskog studija.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju lično ili putem preporučene pošte na adresu: Visoka škola „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla, ul. Kulina bana br. 2. 75 000 Tuzla.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

0 0