Vizija i misija

VIZIJA

Licencirana i akreditirana visokoškolska ustanova Visoka škola IPI Akademija obavlja djelatnost visokog obrazovanja kompatibilno sa BiH i standardima EHEA, prepoznata kao lider u djelatnosti stručnog visokog obrazovanja iz oblasti savremenog poslovanja i informatičkog menadžmenta, informacionih tehnologija i tržišnih komunikacija.

Vizija Visoke škole „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ je postati prvi izbor za stručno visokoškolsko obrazovanje iz oblasti savremenog poslovanja, informacionih tehnologija i tržišnih komunikacija za studente u Bosni i Hercegovini i regiji kroz kontinuirano unaprjeđenje u svim područjima svoga djelovanja, poboljšanje infrastrukture, usavršavanje kadrova, jačanje povezanosti sa privredom i međunarodnim aktivnostima. Ostvarivanje vizije će biti moguće kroz realizaciju studijskih programa uz proces njihovog kontinuiranog usklađivanja sa savremenim svjetskim kretanjima u oblastima savremenog poslovanja, informacionih tehnologija i tržišnih komunikacija, prateći trendove i zahtjeve domaćeg i međunarodnog tržišta rada. Pri tome treba ravno pravno uzeti u obzir potrebe pojedinaca, tržišta rada, ali i društva u cjelini, uz stalno vođenje računa o afirmaciji inovativnosti, kreativnosti i promociji izvrsnosti na svim nivoima.


MISIJA

Polazeći o savremenih standarda i principa visokog obrazovanja, a slijedeći svjetske trendove u izvođenju nastavnog procesa, Visoka škola „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ će provoditi nastavu po principima akademizma, temeljenu na visokim moralnim vrijednostima i u skladu s Bolonjskom deklaracijom, poštujući propisanu zakonsku regulative i standarde Evropskog prostora visokog obrazovanja.

Stalni razvoj i unapređenje kvaliteta obavljanja djelatnosti visokog obrazovanja na IPI Akademiji, utemeljeno na savremenim standardima i principima visokog obrazovanja u BiH I EHEA, te  visokim etičkim i moralnim vrijednostima.

Glavni kriterij  dostignutog kvaliteta jesu naši svršeni studenti-kompetentni stručnjaci iz oblasti savremenog poslovanja i informatičkog menadžmenta, informacionih tehnologija i tržišnih komunikacija sa usvojenim naprednim profesionalnim znanjima, vještinama i sposobnostima za pripadnost akademskoj zajednici, učečoj civilizaciji, lokalnom i međunarodnom tržištu rada, cjeloživotnom učenju.

Osnovna misija Visoke škole „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ Tuzla je stvoriti kompetentne stručnjake iz oblasti savremenog poslovanja, informacionih tehnologija i tržišnih komunikacija koji će biti osposobljeni da se aktivno i spremno uključe na tržište rada, te efikasno preuzmu važne radne zadatke i direktno se uključiti u radne procese u skladu sa svojim visokosofisticiranim kompetencijama. Ovo će se postići kroz realizaciju adekvatnih studijskih programa uz obezbijeđenje visokog kvaliteta nastavnih sadržaja i kroz savremen pristup u njihovoj realizaciji sa dominantnim učešćem vježbi u rješavanju praktičnih problema. Visoka škola „Internacionalna poslovno-informaciona akademija” će kroz moderne i raznovrsne nastavne aktivnosti svojim studentima obezbijediti sticanje primarno praktičnih vještina i primjenjivih znanja potrebnih za obavljanje svakodnevnih poslova u struci. Poseban naglasak će biti na podizanju društvene svijesti o mjestu i ulozi informacionih tehnologija u širim društvenim okvirima i razvoju informacionog društva.

Polazeći od osjećaja društvene odgovornosti, Visoka škola „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ će u tom smislu aktivno promovisati obrazovanje, posebno ono iz područja savremenog poslovanja, informacionih tehnologija, i tržišnih komunikacija, kao osnove privrednog razvoja i izgradnje konkurentnosti nacionalne ekonomije. Osim toga, svojim aktivnim djelovanjem Visoka škola „Internacionalna poslovno-informaciona akademija“ će nastojati izgraditi sistem vrijednosti koji se temelji na toleranciji i poštivanju prava i sloboda, transparentnosti i otvorenosti u svom djelovanju, jednakoj mogućnosti za napredovanje svih zaposlenika i studenata, jačanju partnerskog odnosa nastavnik-student, aktivnijem pristupu studenata u nastavnom procesu, afirmaciji inovativnosti i kreativnog načina razmišljanja studenata i zaposlenika, podršci formalnom obrazovnom sistemu BiH, posebno sistemu stručnog obrazovanja, promociji važnosti kvalitete u okviru visokog obrazovanja, podsticanju međunarodne saradnje i privlačenju projekata koji će se realizirati u saradnji sa međunarodnim institucijama, aktivnoj saradnje sa privredom, posebno u oblasti informacionih tehnologija, savremenog poslovanja i tržišnih komunikacija, u cilju pružanja podrške njihovim nastojanjima za stvaranjem konkurentske radne snage i jačanju intelektualnog kapitala.
0 0